Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Introductie

Geachte klant,
Bedankt voor het bezoek aan onze website. U bezoekt momenteel de website van Senitas bv.
Deze website is in beheer en onderhoud bij: E.P.C. Bv
Ons bedrijfsadres is: Duifhuisweg 22, 3590 Diepenbeek, België
Ons postadres is: Duifhuisweg 22, 3590 Diepenbeek, België
Ons B.T.W.-nummer is: BE 0832.163.493
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Persoonlijke gegevens

Senitas (inclusief alle diensten en entiteiten binnen de groep) gebruikt de van u verzamelde informatie om offertes te maken, telefonisch contact op te nemen en u per e-mail en post marketinginformatie te sturen die volgens Senitas voor u en uw bedrijf interessant kan zijn. Wanneer u het eerste contact legt, stemt u ermee in dat Senitas een marketingdialoog met u onderhoudt totdat u zich afmeldt (wat u op elk moment kunt doen) of totdat wij besluiten onze diensten niet langer te promoten. Senitas handelt ook namens haar klanten in de hoedanigheid van gegevensverwerker. Wanneer Senitas uitsluitend werkt als gegevensverwerker, handelt zij in opdracht van haar klant en zal zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de klant volledig voldoet aan de GDPR.

Sommige persoonlijke gegevens kunnen over u worden verzameld uit de formulieren en enquêtes die u invult, uit verslagen van onze correspondentie en telefoongesprekken en details van uw bezoeken aan onze website, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP)-adressen. Senitas kan van tijd tot tijd dergelijke informatie gebruiken om haar bezoekers te identificeren. Senitas kan ook statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers op haar website.

De websites van Senitas maken gebruik van cookies, dat is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker bij elke terugkeer aan de website verstrekt. Senitas websitebezoekers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de websites van Senitas gebruiken.

Alle informatie die Senitas over u en uw bedrijf bewaart, omvat alle gegevens die wij over u en eventuele verkooptransacties hebben, inclusief informatie van derden die wij over u hebben verkregen van openbare bronnen en onze eigen leveranciers zoals kredietbeoordelingsbureaus. Senitas verzamelt alleen de informatie die nodig is om u marketing-, verkoop- en adviesdiensten te kunnen verlenen, en Senitas verkoopt of bemiddelt uw gegevens niet, hoewel het toevallig kan voorkomen dat uw informatie is opgenomen in gegevens die Senitas namens een klant heeft gekocht van een derde partij listbroker.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van Senitas aan klanten en ook om te reageren op marketingvragen.

Legitieme belangen nagestreefd door Senitas en/of haar klanten

Om de marketing- en adviesdiensten van Senitas te promoten en/of de diensten en/of producten van de klanten van Senitas op de markt te brengen.

Toestemming

Door in te stemmen met deze privacyverklaring stemt u ermee in dat Senitas uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de beschreven doeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar admin@senitas.com of door ons te schrijven.

Bekendmaking

Senitas kan bij gelegenheid uw Persoonlijke Informatie doorgeven aan derden, uitsluitend om namens haar werkzaamheden te verwerken. Senitas eist dat deze partijen ermee instemmen om deze informatie te verwerken op basis van onze instructies en vereisten in overeenstemming met deze Privacykennisgeving en GDPR.

Senitas bemiddelt niet en geeft geen informatie door die is verkregen door uw betrokkenheid bij het bureau zonder uw toestemming. Senitas kan uw persoonlijke gegevens echter wel openbaar maken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften of geldige verzoeken van de overheid. Het bureau kan ook haar Algemene Voorwaarden afdwingen, inclusief het onderzoeken van mogelijke schendingen van haar Algemene Voorwaarden om fraude of veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of te beperken; of om te beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Senitas, haar klanten en/of de bredere gemeenschap.

Bewaarbeleid

Senitas verwerkt persoonlijke gegevens gedurende de looptijd van een contract en blijft gedurende tien jaar na afloop van het contract alleen de persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Na vijf jaar zullen alle persoonlijke gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd.

Gegevensopslag

Gegevens worden bewaard op geverifieerde GDPR-conforme locaties met behulp van verschillende (meerdere) servers. Senitas slaat persoonlijke gegevens niet direct op buiten de EER.

Uw rechten als betrokkene

Op elk moment dat Senitas in het bezit is van uw persoonlijke gegevens of deze verwerkt, hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

 • Recht op toegang - u hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren.

 • Recht op rectificatie - u hebt het recht om de gegevens die wij over u hebben en die onnauwkeurig of onvolledig zijn, te corrigeren.

 • Recht om vergeten te worden - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die wij over u bewaren uit onze bestanden te wissen.

 • Recht op beperking van de verwerking - onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking te beperken.

 • Recht op overdraagbaarheid - u hebt het recht om de gegevens die wij over u bewaren aan een andere organisatie over te dragen.

 • Recht op bezwaar - u heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, zoals direct marketing.

 • Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering - u hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan de rechtsgevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.

Op elk moment dat Senitas in het bezit is van uw persoonlijke gegevens of deze verwerkt, hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

Senitas kan op uw verzoek bevestigen welke informatie het over u bewaart en hoe deze wordt verwerkt.

U kunt de volgende informatie opvragen:

 • Identiteit en contactgegevens van de persoon of organisatie Senitas die heeft bepaald hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt.

 • Contactgegevens van de personen die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming, indien van toepassing.

 • Het doel van de verwerking evenals de rechtsgrondslag voor de verwerking.

 • Als de verwerking gebaseerd is op de legitieme belangen van Senitas of een derde partij zoals een van haar klanten, informatie over die belangen.

 • De categorieën van verzamelde, opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens.

 • Ontvanger(s) of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

 • Hoe lang de gegevens worden opgeslagen.

 • Details over uw rechten om deze verwerking te corrigeren, te wissen, te beperken of er bezwaar tegen te maken.

 • Informatie over uw recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 • Hoe u een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit (toezichthouder voor gegevensbescherming).

 • Of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan, alsmede of u verplicht bent de persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens.

 • De bron van de persoonsgegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld.

 • Alle details en informatie over geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en alle zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking.

Om toegang te krijgen tot welke persoonsgegevens er worden bewaard, is identificatie vereist

Senitas accepteert de volgende vormen van ID wanneer informatie over uw persoonlijke gegevens wordt opgevraagd: een kopie van uw nationale identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, geboortebewijs en een energierekening die niet ouder is dan drie maanden. Een minimum van één van de hierboven genoemde fotografische ID's en een bewijsstuk is vereist. Als Senitas niet tevreden is met de kwaliteit, kan er om meer informatie worden gevraagd voordat de persoonlijke gegevens kunnen worden vrijgegeven.

Alle verzoeken moeten worden gericht aan admin@senitas.com of door te bellen naar +322580603 of ons te schrijven op het onderstaande adres.

Klachten

In het geval dat u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Senitas of haar partners, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de CEO van Senitas. Als u binnen 30 dagen geen antwoord krijgt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming.

De details voor elk van deze contacten zijn:

Senitas - exclusief distributeur van Hydrafacial in België, Nederland en Luxemburg
TAV: Senitas GDPR 
Duifhuisweg 22
3590 Diepenbeek
België

Als u denkt dat uw gegevens niet volgens de regels worden behandeld of zelfs illegaal worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij:

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/
Art 29 WP Vice-President: Willem DEBEUCKELAERE, President of the Belgian Privacycommission